Beleid omtrent gedrag en veiligheid binnen T.C. Park Braband

Ieder lid van tennisclub Park Braband moet zich veilig en prettig kunnen voelen. Voor elk lid (en bij
jeugdleden ook de ouders), vrijwilliger, tennisleraar of bestuurslid gelden daarom de basis
omgangsregels zoals deze binnen tennisclub Park Braband worden gehanteerd. Voor de vrijwilligers en
tennisleraars van de vereniging zijn gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels gelden specifiek
voor alle personen die met minderjarigen in contact komen.

Het dagelijkse bestuur houdt zich het recht voor om bij overtreding van de regels sancties op te
leggen, zoals bijvoorbeeld (directe) beëindiging van het lidmaatschap en bij bepaalde (ernstige)
gevallen zelfs aangifte te doen bij de politie.

Basis omgangsregels

Iedereen binnen de vereniging dient zich aan onderstaande omgangsregels te houden. Het bestuur
van de vereniging zal er strikt op toezien dat deze worden nageleefd. Daarnaast verwacht het bestuur
dat ieder lid elkaar erop wijst en aanspreekt indien zij grensoverschrijdend gedrag constateren en bij
herhaling van dit gedrag van de aangesproken persoon hiervan melding bij het dagelijks bestuur
maakt.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik berokken de ander geen schade.
 3. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn (machts-)positie.
 4. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 5. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 6. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 7. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 8. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

Gedragsregels vrijwilligers/tennisleraars

Deze gedragsregels gelden voor alle vrijwilligers en tennisleraars en specifiek voor hen die als
begeleider vanuit de vereniging met minderjarigen in contact komen. Voor alle vrijwilligers en
tennisleraars (hier specifiek genoemd als begeleider) die in contact zijn met minderjarige jeugdleden
gelden de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn
aangesloten bij NOC*NSF. Tennisclub Park Braband is aangesloten bij de KNLTB en onderschrijft dan
ook deze gedragsregels:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aannamebeleid vrijwilligers en tennisleraars

Tennisvereniging Park Braband wil een veilige en betrouwbare vereniging zijn voor al haar leden. Het
bestuur hanteert daarom een aannamebeleid waarmee we erop inzetten om problemen te voorkomen.
Voordat we iemand als vrijwilliger of als tennisleraar in onze vereniging opnemen, worden de
onderstaande stappen ten minste doorlopen:

 • We houden een kennismakingsgesprek;
 • We checken referenties (vereniging bellen waar de persoon (eventueel) vandaan komt);
 • We maken de vrijwilliger en tennisleraar bekend met de omgangs- en gedragsregels van TC Park Braband;
 • We vragen voor de start als vrijwilliger en/of tennisleraar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan van de betrokkene als deze:
  – In het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) wil treden;
  – Bij de uitoefening van zijn taak veelvuldig in contact komt met (groepen) jeugdleden;
  – Als vertrouwenspersoon van de vereniging gaat optreden.
  Indien een VOG niet beschikbaar is zal de persoon geen van bovenstaande taken kunnen gaan vervullen.

Vertrouwenspunt Sport

In samenspraak met de alle sportbonden heeft NOC*NSF een “Vertrouwenspunt Sport” opgezet. Alle
sporters kunnen hier gebruik van maken net als hun omgeving: begeleiders, trainers, coaches,
ouders, teamgenoten etc.. Met deze service biedt NOC*NSF de sport een luisterend oor waar zij
terecht kunnen:

 • met persoonlijke vragen, dilemma’s of meldingen die vertrouwelijk zijn. In een vertrouwelijk gesprek met een deskundige vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf de regie op wat er met je verhaal wordt gedaan.
 • voor het melden van misstanden waar iets mee gedaan moet worden. Deze meldingen leiden tot vervolgonderzoek, waarbij het mogelijk is dat dit onderzoek leidt tot sancties en/of maatregelen.
De gesprekken zijn vertrouwelijk en je kunt anoniem blijven indien je dat wilt en daar zelf ook voor zorgdraagt. De vertrouwelijkheid is heel belangrijk en is goed geborgd binnen NOC*NSF. De vertrouwenspersonen kunnen op de inhoud van de gesprekken door hun leidinggevende of de directie niet worden aangesproken!

Je kunt het Vertrouwenspunt Sport op drie manieren benaderen:

– Telefoon: 0900 202 5590