Alcohol bestuursreglementMODEL-ALCOHOLBESTUURSREGELEMENT “ALCOHOL IN SPORTKANTINES”
Preambule
In overweging nemende dat:
- Sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een
bestuursreglement;
- In dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in
eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond;
- De sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een
horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling
alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
- Een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van
alcoholhoudende drank in een sportkantine waarborgen;
- In een bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel
hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
- Het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie kunnen de Belastingdienst
overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging;

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ vastgesteld dan wel
laten bekrachtigen door de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Model bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’

Paragraaf 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
a) Alcoholhoudende dranken
Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol
Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer. (nvt op onze vereniging)
b) Sociale Hygiëne:
Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden
met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht
in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de
kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om
deze regels uit te dragen en na te leven.
Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de
Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en
van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen en inrichting.
c) Leidinggeven
Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het
bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig
vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de
uitoefening van de horecawerkzaamheden in de sportkantine.
d) Barvrijwilliger
Een vrijwilliger, die- op tijden dat er alcohol wordt verstrekt-, de barwerkzaamheden in de
sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit
bestuursreglement.
Artikel 2 Wettelijke bepalingen
Uit het oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen
worden nageleefd:
- Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden;
- Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden; (nvt op onze
vereniging)
- Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen;
- De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij
betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt;
- Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare
orde, veiligheid of zedelijkheid;
- Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen;
- Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van
andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen
1. Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering,
dan wel – indien de vaststellingsbevoegdheid bij het bestuur berust - stelt het reglement zelf vast.
Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een
nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en
Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van
de af te geven drank- en horecavergunning.
3. wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zònder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en
horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen,
wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de
bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen
Artikel 4 Aanwezigheid
Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel
een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een
barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholschenken heeft gevolgd.
Artikel 5 Huis- en gedragsregels
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of
elders op het terrein van de vereniging.
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in
de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine, bestuurskamer of op het terras.
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
- Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening
van hun functie;
- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers;
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het
verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden
geweigerd.
5. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en
“rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.

6. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende
leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
Artikel 6 Openingstijden en schenktijden
1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
Op maandag t/m vrijdag van 19.00 – 23.00 uur
Op zaterdag van 09.00 – 23.00 uur
Op zondag van 09.00 – 23.00 uur
Bij toernooien kan hier van afgeweken worden. Vrijstelling hiervoor is door de gemeente afgegeven.
2. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken:
Op maandag t/m vrijdag van 19.00 – 23.00 uur
Op zaterdag van 12.00 – 23.00 uur
Op zondag van 12.00 – 23.00 uur
Bij toernooien, competitie en activiteiten kan hier van afgeweken worden. Vrijstelling hiervoor is
door de gemeente afgegeven.
Artikel 7 Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholschenken voor
barvrijwilligers
Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.
Barvrijwilligers:
- zijn tenminste 18 jaar oud;
- hebben een instructie verantwoord alcoholschenken gevolgd
- staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en
- zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van
minderjarige verenigingsleden)
Artikel 8 Voorlichting
1. schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid 1, 2 en 3), huis- en gedragsregels en
paracommerciële bepalingen worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord
alcoholgebruik
3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor
alcoholhoudende dranken.

Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties
1. Op basis van artikel 51 Wetboek van Strafrecht zijn het bestuur van de vereniging en de
leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine, verantwoordelijk voor
de naleving van de Drank- en Horecawet en dus van dit reglement.
2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement
dienen onverwijld ter kennis worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van
(één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkenen(n), zijnde de consument
dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn
sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur
verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij grondbevinding van de klacht binnen
twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat
van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
4. Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet
indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.

Paragraaf 3 Paracommercie bepalingen
Artikel 10 Toegelaten horeca-activiteiten (dus geen feestjes meer!).
1. De sportvereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het
hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen
ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in privé-sfeer
van niet-leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.
2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van
personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord
betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de
sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur
ná:
- Wedstrijden;
- trainingen;
- overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten
het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren
van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van
de mens beogen.
4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of
inventaris (met namen het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan
derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld Geen reclame mag worden
gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere
horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

Artikel 11 Handhaving, klachtenprocedure en sancties
1. Op basis van het gestelde in artikel 51 Wetboek van Strafrecht zijn het bestuur van de vereniging
en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine, beiden
verantwoordelijk voor de naleving van de Drank- en Horecawet en dus van dit reglement, inclusief de
paracommercie-bepalingen.

2. Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde artikel 10 dienen door rechtstreeks
belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden gebracht, van het bestuur en de overkoepelende
sportbond.
Tot de rechtsreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere
horecaondernemers. Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca
Nederland of via haar plaatselijke of regionale afdeling ingediend worden.
3. De overkoepelende sportbond verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij
grondbevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van
de afwegingen ter kennis van de indiener van de klacht en van de betreffende vereniging.
4. Blijft het verenigingsbestuur in het kader hiervoor in punt 3 gestelde in gebreke, respectievelijk is
er sprake van een nieuwe klacht inzake een nieuw feit, dezelfde vereniging betreffend, dan treeft de
sportbond zo nodig tuchtrechtelijke maatregelen jegens de vereniging binnen twee maanden na
ontvangst van de laatste klacht, en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de
indiener(s) van de klacht(en) en van NOC*NSF.

Colofon
Model bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines NOC*NSF Breedtesport
‘Publicatienummer: NOC*NSF 521 www.sport.nl

NB. Zie voor toelichting van reglement: www.sport.nl